Motto: „Rád bych, aby evangelická fara v Jablonci byla přístupná komukoli, kdo cítí potřebu setkat se s farářem k rozhovoru o Pánu Bohu pro jeho velikost a svatost i k rozhovoru o člověku kvůli jeho slabosti i hříšnosti.“

Ondřej Titěra, telefon 724 173 975, email: ondrej(at)titera.cz

 


Do evangelického sboru v Jablonci přišel farář Ondřej Titěra z Miroslavi u Znojma, kde sloužil 16 let. To byla kazatelská praxe na silném tradičním sboru s rozlehlou diasporou (6 kazatelských míst) a aktivitami širokého spektra. Ve svém posledním působišti byl O.Titěra také mentorem postupně šesti vikářům a zastával funkci konseniora brněnského seniorátu. Na jižní Moravu přišel z Vysočiny, kde od r. 1989 působil v malém sboru ve Vilémově u Golčova Jeníkova. Tam poznal práci „od píky“, když sbor neměl vlastního kazatele předchozích 19let. V tuto dobu se také jako předseda kuratoria a správce staral o rekreační středisko v Chotěboři.
V roce 1987 absolvoval na KEBF (dnes ETF UK) v Praze a po studiích musel tehdy ještě na dva roky na vojnu. Ordinován ke službě Slovem a svátostmi byl 12.listopadu 1989, tedy úplně poslední neděli komunistického režimu.
V církvi vyrůstal od dětství, v Praze Strašnicích, veden farářem Jiřím Lejdarem. Ze stejného sboru je i jeho žena Kateřina (vystudovala teologii v Praze a pedagogiku angličtiny na FF MU v Brně), mají čtyři děti.
Pro své působení v Jablonci farář Titěra nabízí poctivou kazatelskou činnost s pevnými reformovanými kořeny, košatou zkušenost s církevními aktivitami, biblickou práci se všemi generacemi, pastoraci, otevřenost ekumenickou i vůči veřejnosti.
V rámci celé církve je O. Titěra členem Synodní rady ČCE, Dozorčí rady Diakonie ČCE a komise pro přípravu nového evangelického zpěvníku.

„Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu a nebudu se strašiti. Nebo síla má a píseň a spasení mé jest Hospodin. I budete vážiti vody s radostí ze studnic toho spasení. A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho, známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho. Žalmy zpívejte Hospodinu nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi.“ Iz 12, 2-5